نام و نام خاوادگی : رضا  رضایـی

سمت : معاون بهـره بــرداری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی محیط زیست

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : 244

شماره تماس مستقیم : 32230137-084

شماره نمابر : 32230140-084

پست الکترونیک : r.rezaei [at] abfa-ilam.ir