نام و نام خاوادگی : رضا  رضایـی

سمت : سرپرست معاونت بهـره بــرداری و توسعه آب

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی محیط زیست

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : ...

شماره تماس مستقیم :.......

شماره نمابر : 32230140-084

پست الکترونیک : r.rezaei [at] abfa-ilam.ir