نام و نام خاوادگی : جعفــر خاتونی

سمت : سرپرست معاونت مالی و پشتیبانـــی

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت 

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : 260

شماره تماس مستقیم : 32230134-084

شماره نمابر : 32230140-084

پست الکترونیک : j.khatooni@abfa-ilam.ir