اقلام پایه آماری سال 1386 


اقلام پایه آماری سال 1387


اقلام پایه آماری سال 1388


اقلام پایه آماری سال 1389


اقلام پایه آماری سال 1390


اقلام پایه آماری سال 1391


قلام پایه آماری سال 1392


اقلام پایه آماری سال 1393


اقلام پایه آماری سال 1394


اقلام پایه آماری سال 1395


اقلام پایه آماری سال 1396


اقلام پایه آماری سال 1397


اقلام پایه آماری سال 1398