شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در یک نگاه  :

به دنبال تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در دیــماه سال  1369 توسط مجـلس محتـرم شورای اسلامی ، شـــرکت آب و فاضلاب استان ایلام در سال 1371 به عنوان یک شرکت مستقل تشکیل و آغاز به کار نمود.

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  با 12 امور و 8 اداره درحال خدمت رسانی به مردم شریف استان ایلام می باشد.با توجه به رسالت و اهداف این شرکت که ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و روستایی و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها و روستاهای تحت پوشش می باشد، سعی نموده است تا در جهت افزایش رضایت مندی هم استانی های عزیز و به دنبال آن ارتقای بهره وری و افزایش کمی و کیفی عملکرد خود گام بردارد.

·منابع اصلی تولید آب در استان ایلام شامل منابع سطحی مانند سدهاو منابع زیر زمینی شامل چاه ها  و چشمه ها می باشند .این منابع تأمین آب شامل تعداد 137 چاه، 120 چشمه و یک سد با حجم تولیددر حدود 42 میلیون مترمکعب در سال که با خطـــوط انتقالی به طول 2240 کیلومتـر و شبکه توزیع بطول 2781 کیلومتر ،نیازآب شرب جمعیتـی در حــدود 584018 نفر در استان را تامین می کنند.