مدیر دفتر تجهیز منابع مالی

منوچهر محمدقاسمی

08432230127

داخلی : 227

 

info[a]abfa-ilam.ir

 

رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

یارمحمد نساری

08432230127

داخلی : 290

مستقیم : 08432230131

Info[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مشتاق ناصری

08432230127

داخلی : 215

مستقیم :08432230141

herasat[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر دفتر حقوقی و امور محرمانه

مهرداد  پورداوود

08432230127

داخلی :

مستقیم :

law[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر دفتر روابط عمومی  و آموزش همگانی

محمدتقی رشیدی

08432230127

داخلی : 269

مستقیم : 08432230142

ravabet[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر امور مالی

یعقوب صیدی

08432230127

داخلی : 252

مستقیم : 08432230128

mali[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل

 

08432230127

داخلی :

 

bohran[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر اداره بازرگانی

حسین جعفری پور

08432230127

داخلی :

مستقیم : 08432230133

bazargani[a]abfa-ilam.ir

 

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

مهدی نظرپور

08432230127

داخلی :274

مستقیم :08432230144

IT[a]abfa-ilam.ir