·        پاسخ به استعلام بدهی و تسویه حساب

o       جهت دریافت این خدمت ، مشترک میبایست  درخواست کتبی خود را که حاوی اطلاعات شناسایی فــرد و پرونده انشعــاب ( شماره پرونـده و شماره مصرفی کنتور) می باشد به دفاتر امور مشترکین ارائه و در همان زمان پاسخ استعلام بدهی خود را دریافت نماید.

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        تغییر اطلاعات شناسایی مشترک در سامانه (تغییر نام)

o       مدارک مورد نیاز  شامل : تصویر سند ملک تصویر شناسنامه شخص خریدار تصور کارت ملی خریدار آخرین قبض پرداختی و در صورت  قولنامه ای بودن ارئه  تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده  نیز الزامی می باشد.

o       ارائه فرم فیزیکی مخصوص درخواست تغییر نام به متصدی امور مشترکین ادارات و یا ارائه از طریق پرتال اینترنتی شرکت  . ( دریافت فرم مخصوص تغییر نام)

o       مدت زمان انجام فرآیند :1 الی  2 روز کاری

·        کنترل و بررسی مصارف و  نحوه کارکرد کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض غیرمتعارف مورد نظر مشترک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست آزمایش کنتور(دریافت فرم درخواست آزمایش کنتور) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        تعویض کنتور های خراب

o       دریافت گزارش خرابی از طرف مشترک یا مامور قرائت کنتور .

o       ارائه لیست مشترکین دارای کنتور خراب به واحدهای مربوطه و یا ارائه درخواست حضوری از طرف مشترک و یا ثبت درخواست از طریق پرتال و دفاتر پیشخوان دولت.

o       انجام عملیات تعویض کنتورهای خراب از طرف واحد بهره برداری.

o       مدت زمان انجام کار : 72 ساعت ( سه روز کاری).

·        رسیدگی به شکایات مشترکین

o       ارائه درخواست کتبی مشترک ثبت درخواست از طریق پرتال اینترنتی

o       ارائه قبض آب بهاء توسط مشترک

o       بررسی موضوع و ارائه پاسخ توسط حوزه امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : با توجه به موضوع شکایات بین 1 الی 4 روز کاری.

·        اصلاح صورتحساب  (درخواست بررسی مجدد قبوض)

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه درخواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه صورتحساب مورد نظر مشترک به واحد امور مشترکین به همراه آخرین شماره مصرفی کنتور آب.

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری.

·        دریافت شماره کارکرد کنتور بصورت حضوری جهت ملک های درب بسته

o       مراجعه حضوری مشترک ثبت درخواست در پرتال ثبت درخواست  در دفاتر پیشخوان دولت .

o       ارائه شماره پرونده و آخرین شماره مصرفی کنتور آب ثبت تاریخ قرائت کننتور

o       مدت زمان تکمیل فرآیند : 2 روز کاری

·        صدور قبض تسویه حساب

o       مراجعه حضوری ثبت درخواست در پرتال درخواست از طریق دفاتر پیشخوان

o       ارائه قبض آب بهاء شماره پرونده آخرین شماره مصرفی کنتور

o       بررسی کارتکس مشترک و صدور قبض تسویه حساب از سوی امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : ا روز کاری

·        قطع و وصل انشعاب آب و فاضلاب

o       درصورت وجود بدهی نزد مشترک ، ابتدا اخطاریه کتبی با مهلت دو روزه صادر و در صورت عدم پرداخت  بدهی ، انشعاب آب مشترک بصورت فیزیکی قطع و تا زمان پرداخت  مبلغ بدهی  برقراری مجدد انشعاب  میسر نخواهد بود.

·        صدور قبض المثنی

o       مراجعه حضوری ثبت درخواست در پرتال درخواست از طریق دفاتر پیشخوان

o       ارائه قبض آب بهاء شماره پرونده آخرین شماره مصرفی کنتور

o       بررسی کارتکس مشترک و صدور قبض تسویه حساب از سوی امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : ا روز کاری

·        آزمایش کارکرد کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء توسط مشترک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست آزمایش کنتور(دریافت فرم درخواست آزمایش کنتور) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        تغییر کاربری ملک

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء ارائه پروانه کار ساختمان ارائه  سند ثبتی ملک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر کاربری(دریافت فرم درخواست تغییر کاربری) .

o       انجام مساحی توسط واحد مساحی

o       انجام مراحل تغییر کاربری ملک توسط امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 الی 3  روز کاری

·        فروش آب (بصورت حجمی یا  آزاد )

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات

o       محاسبه مبلغ حجم آب درخواستی

o       ارائه فیش واریزی مبلغ محاسبه آب خام .

o       مدت زمان انجام فرآیند :  1 الی 2 روز کاری بستگی به میزان حجم آب درخواستی.

·        جابجایی کنتور آّب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده انشعاب

o       مراجعه حضوری و بازدید فنی توسط کارشناسان آبفا جهت تأیید محل جدید نصب کنتور آب در ملک

o       نصب مجدد کنتور در محل و پلمپ مجدد کنتور آب

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 الی 3 روز کاری

·        درخواست اصلاح کدپستی و آدرس

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء+ شماره پرونده

o       اعلام آدرس جدید از طرف مشترک

o       اعلام شماره کدپستی جدید اخذ شده از طرف اداره پست توسط مشترک

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        درخواست تغییر قطر انشعاب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       درصورت تغییر در متراژ عرصه و عیان : محاسبه مابه التفاوت  و ارائه فیش به مشترک

o       پرداخت مبلغ مابه التفاوت در صورت محاسبه

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر قطر انشعاب(دریافت فرم درخواست تغییر قطر) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 الی 3  روز کاری

·        درخواست تغییر تعداد واحد

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر تعداد واحــد

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت مبلغ مابه التفاوت در صورت محاسبه

o       ثبت تغییرات تعداد واحد در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش  

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست تفکیک کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       مدارک مورد نیاز : ارائه آخرین قبض آب بهاء پرداختی(تسویه حساب) تصویر شناسنامه  مالک تصویر کارت ملی مالک اصل و تصویر سند مالکیت ملک.

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       محاسبه و برآورد هزینه امتیاز جدید توسط واحد فروش

o       پرداخت مبلغ محاسبه شده مربوط به امتیاز جدید ملک

o       ثبت اطلاعات جدید در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       انجام عملیات نصب و تفکیک کنتور جدید توسط واحد نصب انشعاب

o       مدت زمان انجام فرآیند :  حداکثر 3 روز کاری

·        درخواست تغییر مکان وسایل اندازه گیری( جابجایی کنتور)

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       تکمیل فرم درخواست تغییر شبکه

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       تعیین فاصله شبکه از ملک توسط حوزه بهره برداری

o       در صورت نیاز به حفاری آسفالت : اخذ مجوز حفاری از شهرداری الزامی است

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه برآورد شده توسط مشترک

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       معرفی به واحد نصب انشعابات

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست جمع آوری یا ادغام انشعاب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء (تسویه حساب)

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست جمع آوری انشعاب

o       اعلام به واحد انشعابات جهت برچیدن انشعاب

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست تغییر ظرفیت قراردادی

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء (تسویه حساب)

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر ظرفیت قراردادی

o       برآورد هزینه تغییر ظرفیت توسط واحد فروش- در موارد خاص برآورد هزینه تغییر ظرفیت قراردادی توسط معاونت درآمد و امور مشترکین ستاد صورت می پذیرد

o       پرداخت هزینه محاسبه شده توسط مشترک

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست آب تانکــری

o       ارائه درخواست کتبی متقاضی در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت

o       برآورد هزینه حجم آب در خواستی توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه محاسبه شده توسط متقاضی

o       ارائه رسید(حواله) دریافت آب تانکری به متقاضی

o       مراجعه متقاضی به جایگاه بارگیری تانکر آب سیار

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

 

·        درخواست سیفون اضافی

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین اداراتارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکتارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       ارائه درخواست کتبی

o       انجام بازدید و بررسی امکان واگذاری توسط واحد بهره برداری

o       ابررسی سوابق مشترک توسط امور مشترکین

o       ارائه و تهیه مجوز حفاری آسفالت از شهرداری توسط متقاضی

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه خدمات توسط متقاضی

o       ثبت تغییرات  در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش  

o       مدت زمان انجام فرآیند : 3 روز کاری