نام و نام خاوادگی : محمدرضا دادگــر

سمت : معاون درآمد و امور مشترکین

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت

تلفن تماس : 7-32230120-084

شماره داخلی : 229

شماره تماس مستقیم : 32230143-084

شماره نمابر : 32230140-084

پست الکترونیک : mr.dadgar [at] abfa-ilam.ir