X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

شرح خدمات واحد امور مشترکین

·        پاسخ به استعلام بدهی و تسویه حساب

o       جهت دریافت این خدمت ، مشترک میبایست  درخواست کتبی خود را که حاوی اطلاعات شناسایی فــرد و پرونده انشعــاب ( شماره پرونـده و شماره مصرفی کنتور) می باشد به دفاتر امور مشترکین ارائه و در همان زمان پاسخ استعلام بدهی خود را دریافت نماید.

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        تغییر اطلاعات شناسایی مشترک در سامانه (تغییر نام)

o       مدارک مورد نیاز  شامل : تصویر سند ملک تصویر شناسنامه شخص خریدار تصور کارت ملی خریدار آخرین قبض پرداختی و در صورت  قولنامه ای بودن ارئه  تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده  نیز الزامی می باشد.

o       ارائه فرم فیزیکی مخصوص درخواست تغییر نام به متصدی امور مشترکین ادارات و یا ارائه از طریق پرتال اینترنتی شرکت  . ( دریافت فرم مخصوص تغییر نام)

o       مدت زمان انجام فرآیند :1 الی  2 روز کاری

·        کنترل و بررسی مصارف و  نحوه کارکرد کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض غیرمتعارف مورد نظر مشترک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست آزمایش کنتور(دریافت فرم درخواست آزمایش کنتور) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        تعویض کنتور های خراب

o       دریافت گزارش خرابی از طرف مشترک یا مامور قرائت کنتور .

o       ارائه لیست مشترکین دارای کنتور خراب به واحدهای مربوطه و یا ارائه درخواست حضوری از طرف مشترک و یا ثبت درخواست از طریق پرتال و دفاتر پیشخوان دولت.

o       انجام عملیات تعویض کنتورهای خراب از طرف واحد بهره برداری.

o       مدت زمان انجام کار : 72 ساعت ( سه روز کاری).

·        رسیدگی به شکایات مشترکین

o       ارائه درخواست کتبی مشترک ثبت درخواست از طریق پرتال اینترنتی

o       ارائه قبض آب بهاء توسط مشترک

o       بررسی موضوع و ارائه پاسخ توسط حوزه امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : با توجه به موضوع شکایات بین 1 الی 4 روز کاری.

·        اصلاح صورتحساب  (درخواست بررسی مجدد قبوض)

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه درخواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه صورتحساب مورد نظر مشترک به واحد امور مشترکین به همراه آخرین شماره مصرفی کنتور آب.

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری.

·        دریافت شماره کارکرد کنتور بصورت حضوری جهت ملک های درب بسته

o       مراجعه حضوری مشترک ثبت درخواست در پرتال ثبت درخواست  در دفاتر پیشخوان دولت .

o       ارائه شماره پرونده و آخرین شماره مصرفی کنتور آب ثبت تاریخ قرائت کننتور

o       مدت زمان تکمیل فرآیند : 2 روز کاری

·        صدور قبض تسویه حساب

o       مراجعه حضوری ثبت درخواست در پرتال درخواست از طریق دفاتر پیشخوان

o       ارائه قبض آب بهاء شماره پرونده آخرین شماره مصرفی کنتور

o       بررسی کارتکس مشترک و صدور قبض تسویه حساب از سوی امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : ا روز کاری

·        قطع و وصل انشعاب آب و فاضلاب

o       درصورت وجود بدهی نزد مشترک ، ابتدا اخطاریه کتبی با مهلت دو روزه صادر و در صورت عدم پرداخت  بدهی ، انشعاب آب مشترک بصورت فیزیکی قطع و تا زمان پرداخت  مبلغ بدهی  برقراری مجدد انشعاب  میسر نخواهد بود.

·        صدور قبض المثنی

o       مراجعه حضوری ثبت درخواست در پرتال درخواست از طریق دفاتر پیشخوان

o       ارائه قبض آب بهاء شماره پرونده آخرین شماره مصرفی کنتور

o       بررسی کارتکس مشترک و صدور قبض تسویه حساب از سوی امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : ا روز کاری

·        آزمایش کارکرد کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء توسط مشترک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست آزمایش کنتور(دریافت فرم درخواست آزمایش کنتور) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        تغییر کاربری ملک

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء ارائه پروانه کار ساختمان ارائه  سند ثبتی ملک

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر کاربری(دریافت فرم درخواست تغییر کاربری) .

o       انجام مساحی توسط واحد مساحی

o       انجام مراحل تغییر کاربری ملک توسط امور مشترکین

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 الی 3  روز کاری

·        فروش آب (بصورت حجمی یا  آزاد )

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات

o       محاسبه مبلغ حجم آب درخواستی

o       ارائه فیش واریزی مبلغ محاسبه آب خام .

o       مدت زمان انجام فرآیند :  1 الی 2 روز کاری بستگی به میزان حجم آب درخواستی.

·        جابجایی کنتور آّب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده انشعاب

o       مراجعه حضوری و بازدید فنی توسط کارشناسان آبفا جهت تأیید محل جدید نصب کنتور آب در ملک

o       نصب مجدد کنتور در محل و پلمپ مجدد کنتور آب

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 الی 3 روز کاری

·        درخواست اصلاح کدپستی و آدرس

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء+ شماره پرونده

o       اعلام آدرس جدید از طرف مشترک

o       اعلام شماره کدپستی جدید اخذ شده از طرف اداره پست توسط مشترک

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

·        درخواست تغییر قطر انشعاب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       درصورت تغییر در متراژ عرصه و عیان : محاسبه مابه التفاوت  و ارائه فیش به مشترک

o       پرداخت مبلغ مابه التفاوت در صورت محاسبه

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر قطر انشعاب(دریافت فرم درخواست تغییر قطر) .

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 الی 3  روز کاری

·        درخواست تغییر تعداد واحد

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر تعداد واحــد

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت مبلغ مابه التفاوت در صورت محاسبه

o       ثبت تغییرات تعداد واحد در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش  

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست تفکیک کنتور

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       مدارک مورد نیاز : ارائه آخرین قبض آب بهاء پرداختی(تسویه حساب) تصویر شناسنامه  مالک تصویر کارت ملی مالک اصل و تصویر سند مالکیت ملک.

o       انجام بازدید و مساحی مجدد ملک توسط کارشناسان مساحی آبفا

o       محاسبه و برآورد هزینه امتیاز جدید توسط واحد فروش

o       پرداخت مبلغ محاسبه شده مربوط به امتیاز جدید ملک

o       ثبت اطلاعات جدید در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       انجام عملیات نصب و تفکیک کنتور جدید توسط واحد نصب انشعاب

o       مدت زمان انجام فرآیند :  حداکثر 3 روز کاری

·        درخواست تغییر مکان وسایل اندازه گیری( جابجایی کنتور)

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       تکمیل فرم درخواست تغییر شبکه

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       تعیین فاصله شبکه از ملک توسط حوزه بهره برداری

o       در صورت نیاز به حفاری آسفالت : اخذ مجوز حفاری از شهرداری الزامی است

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه برآورد شده توسط مشترک

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       معرفی به واحد نصب انشعابات

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست جمع آوری یا ادغام انشعاب

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء (تسویه حساب)

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست جمع آوری انشعاب

o       اعلام به واحد انشعابات جهت برچیدن انشعاب

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست تغییر ظرفیت قراردادی

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت ارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه آخرین قبض آب بهاء (تسویه حساب)

o       تکمیل و ارائه فرم درخواست تغییر ظرفیت قراردادی

o       برآورد هزینه تغییر ظرفیت توسط واحد فروش- در موارد خاص برآورد هزینه تغییر ظرفیت قراردادی توسط معاونت درآمد و امور مشترکین ستاد صورت می پذیرد

o       پرداخت هزینه محاسبه شده توسط مشترک

o       ثبت تغییرات در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش 

o       مدت زمان انجام فرآیند : 2 روز کاری

·        درخواست آب تانکــری

o       ارائه درخواست کتبی متقاضی در محل امور مشترکین ادارات ارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکت

o       برآورد هزینه حجم آب در خواستی توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه محاسبه شده توسط متقاضی

o       ارائه رسید(حواله) دریافت آب تانکری به متقاضی

o       مراجعه متقاضی به جایگاه بارگیری تانکر آب سیار

o       مدت زمان انجام فرآیند : 1 روز کاری

 

·        درخواست سیفون اضافی

o       ارائه درخواست کتبی مشترک در محل امور مشترکین اداراتارائه درخواست از طریق پرتال اینترنتی شرکتارائه در خواست از طریق دفاتر پیشخوان دولت.

o       ارائه قبض آب بهاء + شماره پرونده

o       ارائه درخواست کتبی

o       انجام بازدید و بررسی امکان واگذاری توسط واحد بهره برداری

o       ابررسی سوابق مشترک توسط امور مشترکین

o       ارائه و تهیه مجوز حفاری آسفالت از شهرداری توسط متقاضی

o       محاسبه و برآورد هزینه توسط واحد فروش

o       پرداخت هزینه خدمات توسط متقاضی

o       ثبت تغییرات  در سامانه نرم افزار امورمشترکین توسط واحد فروش  

o       مدت زمان انجام فرآیند : 3 روز کاری

 

فراداده(برچسبها): شرح, خدمات, واحد, امور, مشترکین

نوع فونت

تاهوماپیش فرض

تغییر اندازه فونت

ب+ ب ب-

تغییر رنگ فونت

قرمزپیش فرضآبی

فاصله بین خطوط و کلمات

+ پیش فرض -

اندازه نمایش صفحه

بزرگتر پیش فرض کوچکتر

رنگ پس زمینه

تیره روشن

انتخاب کنتراست

کنتراست تیره کنتراست روشن
رنگ زدایی رنگهای معکوس
بازگشت به حالت پیش فرض
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها