• جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
  • 20 سپتامبر 2019

معرفی معاونت

معاون بهره برداری:

 

  • رضا رضایی - کارشناس ارشد محیط زیست - منابع آب

  • سوابق اجرایی معاون بهره برداری :
  1. مدیر اجرایی تصفیه خانه و شبکه های جمع آوری فاضلاب
  2. معاون مهندسی و توسعه
  3. مشاور فنی مدیرعامل
  4. مدیر تأسیسات و تجهیزات
  5. مدیر دفتر آب بدون درآمد