• پنج‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
  • 4 ژوئن 2020

مدیر دفتر بهره برداری تاسیسات فاضلاب

عناوین وظایف و مسئولیتها :
 

- ایجاد ،کنترل استمرار و بازنگری در روش¬های عملیاتی برای  هماهنگی در عملیات بهره برداری
  -ایجاد رویه‌ی واحد و منطبق بر استاندارد برای به کارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب
 - بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره برداری ، عملیات پرسنلی ، دستگاهها ، ماشین آلات ، ابزارها و تجهیزات 
  -بررسی گزارشات بهره برداری از شبکه شامل (بازرسی ها، شستشو ، حوادث و اتفاقات و... ) و تجزیه و تحلیل آنها 
- بررسی گزارشات ،ایستگاههای پمپاژ فاضلاب وسرویس ونگهداری درزمینه کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی وخروجی
-برنامه ریزی برای نوسازی شبکه های فرسوده ، اصلاح انشعابات ریزشی ، هم سطح سازی دریچه های آدم رو و علامت گذاری و نوسازی و بازسازی آدم روها 
-نظارت بر رعایت نصب انشعابات فاضلاب و حصول اطمینان از کیفیت لوازم نصب انشعاب و کنترل و تائید صورت وضعیت نصب انشعاب فاضلاب 
-انجام اصلاحات و تغییرات جزئی و کلی در تجهیزات و ماشین آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان ، کاهش هزینه های بهره برداری ، نگهداری و افزایش ایمنی و انعکاس اطلاعات به مدیریت مافوق 
-هماهنگی با مدیران شهرها در اجرای صحیح و به موقع سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات فاضلاب برای به کارگیری آن ها در عملیات بهره برداری وشرایط اضطراری. 
- کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات فاضلاب و یافتن راه حلهای علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق 
- پیش بینی و پیگیری برای تهیه تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در بهره برداری شبکه و تصفیه خانه ی فاضلاب 
-برنامه ریزی و پیگیری برای انجام علیات ویدیو متری و تهیه ی نقشه های وضعیت شبکه
-برنامه ریزی و پیگیری برای تهیه‌ی نقشه های دیجیتال و GIS شبکه
-انجام اقدامات لازم برای بهینه سازی و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه ی فاضلاب
- پیگیری برای تهیه دستورالعمل بهره برداری و نگداری از تصفیه خانه های فاضلاب
- نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) در تاسیسات فاضلاب
-برگزاری کارگاههای آموزشی موردنیاز برای بهره برداری فاضلاب