• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
  • 25 مه 2020

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

عناوین وظایف و مسئولیتها :
 

- نظارت بر حسن اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر : مدیریت کیفیت منابع آب ، کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کنترل کیفیت در شبکه های توزیع و تاسیسات آب و فاضلاب ، احداث و یا تجهیز آزمایشگاهی آب و فاضلاب و مدیریت اطلاعات در شهرهای تابعه
  -برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در کارکنان زیر مجموعه در اجرای ماموریت ها و نظارت بر حسن انجام آن 
  -ایجاد ارتباط با ستاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همکاری در تهیه ی دستور العمل ها و ضوابط کنترل کیفیت آب و فاضلاب 
  -تهیه و تدوین دستور العمل های مورد نیاز برای هماهنگ سازی نحوه ی انجام فعالیت ها و اطمینان از انجام صحیح فعالیت های کنترل کیفیت آب و فاضلاب (نظیر دستور عمل های نحوه ی انجام کلرسنجی ، نمونه برداری ، چک لیست های بازدید ...) برای واحدهای تابعه 
  -مشارکت در تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات لازم مورد نیاز واحدهای کنترل کیفیت (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی و یا تجهیزات گندزدایی آب شرب ) از لحاظ فنی 
  -همکاری با دفتر آموزش جهت برنامه ریزی در خصوص ارتقاء سطح دانش تخصصی کارکنان واحدهای کنترل کیفیت در شهرهای تابعه از طریق نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط 
  -ایجاد ارتباط و هماهنگی با دیگر سازمان های محلی مسئول در زمینه ی نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب 
  -تهیه وارائه ی گزارش های تحلیلی از وضعیت کیفی آب (از منابع تا نقاط مصرف ) به مقام های بالاتر