• چهار‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
  • 11 دسامبر 2019

مدیر دفتر انرژی

عناوین وظایف و مسئولیتها :

-شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید 

-ارزیابی منطقی منافع اقتصادی و هزینه تغییرات سیستم پیشنهادی برای تاثیر برکارایی بهبود یافته مصرف انرژی
-تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی
-برآورد هزینه های اجرای طرح های جدید و ظرفیت صرفه جویی انرژی شرکت 
-
تهیه ، تنظیم و پیگیری اجرای دستور العمل های بهره برداری از تاسیسات مکانیکی و برقی 
-
پیگیری و تهیه و تدوین برنامه های صرفه جویی انرژی، کاهش هزینه های مربوطه، نظارت بر اعمال تعرفه های انرژی الکتریکی، کنترل قبوض برق مصرفی و سایر حاملهای انرژی(نظیر گاز و سوخت های فسیلی) کلیه تاسیسات آب و فاضلاب با توجه به سیاستها و استراتژی های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 
-
برنامه ریزی و نظارت بر بهبود راندمان بهره برداری از تجهیزات انرژی بر تاسیسات و ممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی
-ارزیابی و نظارت برعملکرد مسئولین انرژی در امورها و شهرهای تحت پوشش 
-
بررسی طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی
-نظارت مستمر بر چگونگی پیشرفت پروژه ها و برنامه های صرفه جویی انرژی و تحلیل مغایرتها 
-تشکیل کمیته سیاستگذاری انرژی ، تیم های کارشناسی انرژی و هدایت و همکاری با ایشان 
-
ارتباط مستمر با مدیرعامل , معاونین شرکت ، رابطین انرژی امورها ، مدیران مراکز پر مصرف انرژی تاسیسات آب و فاضلاب، مشاورین وکارشناسان مربوطه
-هماهنگی با امورهای آبرسانی درجهت بررسی استفاده ازمنابع آبی که کمترین احتیاج به انرژی برای پمپاژ داشته باشد
-
هماهنگی وهمکاری درانجام تحقیقات جهت جایگـزینی سوخـت یا منبع انرژی جدید و ایجـاد سیستمـهای بهره برداری بهینه به منظور تغییر تقاضا از یک حامل انرژی به حامل دیگر و بررسی امکان استفاده از سایر منابع انرژی 
-نظارت و شرکت در تهیه نرم افزار انرژی و انجام خدمات پشتیبانی نظیر نصب و آموزش و هدایت رابطین انرژی 
- کنترل، تایید و ارسال بموقع فرمتهای تکمیل شده مربوط به انرژی به ستاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور