• چهار‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
  • 11 دسامبر 2019

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

 سیاست گذاری و انجام عملیات لازم جهت مدیریت آب بدون درآمد براساس سیاست های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قالب کمیته آب بدون درآمد، مدیریت مصرف و .GIS 
-    
تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه میزان مصرف، تولید وسایر عوامل موثر در آب بدون درآمد و مدیریت مصرف با همکاری واحدهای ذیربط آب بدون درآمد (هدررفت ظاهری، واقعی و بهتر مصارف مجاز بدون درآمد).
-    
بررسی و تحلیل میزان آب بدون درآمد در ددوره های مختلف( ششماهه ـ یکساله) در شهرهای تحت پوشش.
-    
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث در شبکه توزیع ، انشعابات، خطوط انتقال در شهرهای تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب.
-    
نظارت و پیگیری پروژه های آب بدون درآمد ، مدیریت مصرف، GIS و ارائه گزارش .
-    
تجزیه و تحلیل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفکیک شهرها و مناطق تحت پوشش و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش میزان هدررفت آب در شهرهای تحت پوشش.
-    
پیگیری مستمر جهت تهیه و نصب وسایل و تجهیزات اندازه گیری و کنترل آب بدون درآمد.
-    
همکاری و هماهنگی با معاونت مهندسی و توسعه در زمینه ارتقاء روشهای طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه توزیع آب شهری و خطوط انتقال با بهره گیری از تجارب حاصله در زمینه فعالیتهای انجام شده آب بدون درآمد.
-    
بررسی و تجزیه و تحلیل و توجیه اقتصادی پروژه های آب بدون درآمد، مدیریت مصرف، GIS
-    
ارتباط با مدیران شهرهای تحت پوشش و تشکیل جلسه با ایشان جهت بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات پایه و شاخصهای مربوطه.
-    
پیشنهاد راهکارهای مناسب و اجرای سیاستها و الگوی مصرف جهت تحقق اهداف و رسیدن به حد استاندارد در زمینه مشخصات آب و آب بدون درآمد.
-    
ارتباط مستمر با معاون امور مشترکین و درآمد به منظور شناسائی اجزاء مصرف آب و هدررفت ظاهری.
-    
ارائه گزارش مستمر از نحوه عملکرد به منظور شناسایی اجزاء مصرف آب و هدررفت ظاهری.
-    
استفاده از ظرفیت های کارشناسی داخل شرکت و دانشگاههای محل برای مدیریت بهتر بخش.