X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:
     آگهی مزایده عمومی شماره1401/10

تاریخ اعلام   : 30/1/1402

شماره آگهی: 20-102

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در نظر دارد تعداد دوقطعه زمین ویک باب ساختمان مازاد بر نیاز خود را طبق سند ثبتی به آدرس های: شهرستان سرابله-پشت اداره دادگستری سرابله به متراژ(398) ،شهرستان ایوان خیابان باهنر به متراژ(47/294) و شهرستان آبدانان-بلوار فرهنگیان –جنب پمپ بنزین دارابی به مساحت602متر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ، متقاضیان می توانند در روزهای اداری از تاریخ  18/11/1401لغایت 08/12/1401 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت به نشانی ایلام-بلوار دانشجو- میدان دفاع مقدس ، اموربازرگانی نسبت به دریافت معرفی نامه جهت بازدید از زمینها وساختمان  مذکور اقدام و اسناد مزایده را در مهلت ذکر شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir دریافت ، تکمیل و بارگزاری نمایند . ضمناً کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به تفکیک برای هرقطعه از زمینها و ساختمان در اسناد مزایده مندرج است و مزایده گران مکلفند معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم  و یا مبلغ مذکور را  بصورت نقدی به حساب جاری010343383000 نزد بانک ملی شعبه شادآباد ایلام بنام شرکت آب و فاضلاب استان ایلام واریز  و اصل فیش واریزی را در پاکت دربسته گذاشته و در موعد مقرر به دفترحراست شرکت تحویل نمایند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 مزایده گران می بایست اصل سپرده شرکت در مزایده را در پاکت لاک و مهر شده "الف"  گذاشته  و حداکثر تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخ 08/12/1401به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به نشانی ایلام-بلوار دانشجو- میدان دفاع مقدس تحویل و رسید دریافت نمایند . پیشنهادات طبق زمانبندی درسامانه ستاددر محل شرکت آبفای استان ایلام بازگشایی و برنده/ برندگان مزایده انتخاب خواهند شد. حضور متقاضیان در جلسه مزایده آزاد می باشد . 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی سه نفره  به عهده برنده/ برندگان مزایده می باشد .

 

نتیجه مزایده : هيچ ثبت نام كننده برنده اين مزایده نگرديده است

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : 30/1/1402


دریافت فرم


نوع فونت

تاهوماپیش فرض

تغییر اندازه فونت

ب+ ب ب-

تغییر رنگ فونت

قرمزپیش فرضآبی

فاصله بین خطوط و کلمات

+ پیش فرض -

اندازه نمایش صفحه

بزرگتر پیش فرض کوچکتر

رنگ پس زمینه

تیره روشن

انتخاب کنتراست

کنتراست تیره کنتراست روشن
رنگ زدایی رنگهای معکوس
بازگشت به حالت پیش فرض
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها