X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

بررسي رابطه شوخ طبعي و سلامت روان در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب شهر ايلام

نويسنده : فرزاد هواسي

كارشناس دفتر حراست امور محرمانه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شوخ طبعي و سلامت روان در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب شهر ايلام اجرا گردید. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع روش کار توصیفی و همبستگی است که شوخ طبعي و سلامت روان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق کل کارکنان شركت آب و فاضلاب شهر ايلام به تعداد 200 نفر بوده که به روش نمونه گيري سر شماری انجام شده است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه های سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) با 28 سوال و مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين و لفكورت با 16 سوال می باشد كه روایی آنها با نظرمتخصصان و پایایی پرسشنامه ها باضريب آلفای کرنباخ  برآورد شده است. آناليز  داده‌ها با استفاده ازآزمون کندال تائو ، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه و همچنین t مستقل و با استفاده از نرم‌افزارspss نسخه 20 انجام گرفته است.

نتایج نشان داد که بین میزان شوخ طبعی در کارکنان با سطح تحصیلات و بین شوخ طبعی در کارکنان  با پست های مختلف رابطه معنا داری وجود ندارد اما بین میزان سلامت روانی در کارکنان با پست های مختلف و بین شوخ طبعی و میزان سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین میزان شوخ طبعی کارکنان زن شرکت آب و فاضلاب از کارکنان مرد بیشتر است.

واژه هاي كليدي:شوخ طبعی، سلامت روان، کارکنان، آب و فاضلاب.

مقدمه

روان شناسان مزاح را به مثابه يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان در نظر گرفته و آن را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. در دهه 1960 م. علاقه روان شناسان به نقد و بررسي مزاح و خنده براي وجود آدمي جلب شد. برخي از روان شناسان معتقدند كه مزاح و خنده براي وجود آدمي و زندگي او، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است (كورتكف [1]، 1991؛ ميندس[2] و كوربين [3]، 1985). ديدگاه عمده دربارة نقش روان شناختي مزاح معتقد است كه مزاح نوعي سبك سازگاري و انطباق است. فرويد [4] (1916) معتقد است كه مزاح يكي از سازوكارهاي دفاعي «من» و نوعي تلاش اقتصادي جهت صرف انرژي رواني است. آريتي [5] (1975) معتقد است ارتباط تنگاتنگي بين حدس بذله گويي و ميزان خلاقيت فرد وجود دارد.

یافته ها

با توجه به یافته ها از بین 200 نفر از کارکنان 91 % مرد و 9 % زن بوده اند، همچنین 9/43 % کارکنان دارای تحصیلات کارشناسی بوده اند که بیشترین فراوانی تحصیلی را داشته اند .  از بین مولفه های سلامت عمومی علائم افسردگی با میانگین 65/9 دارای کمترین میانگین و مولفه اختلال در کارکرد اجتماعی با میانگین 34/13 دارای بیشترین میانگین اختلال در سلامت روانی بوده است , با تفکیک خرده مقیاس های سلامت روانی و شوخ طبعی به تفکیک جنسیت مشخص شد میانگین نمرات علائم جسمانی در کارکنان زن 16/12 و در کارکنان مرد 37/11 می باشد ,  میانگین نمرات علائم اضطراب و بی خوابی در کارکنان مرد 01/12 و در کارکنان زن 66/11 می باشد , میانگین نمرات اختلال در کارکرد اجتماعی در کارکنان مرد 26/13 و در کارکنان زن 11/14 می باشد , میانگین نمرات افسردگی در کارکنان مرد 58/9 و در کارکنان زن 27/10    می باشد. اما در مقیاس کلی سلامت روانی میانگین نمرات در کارکنان مرد 24/46 و در کارکنان زن 22/48 می باشد. در مقیاس شوخ طبعی میانگین نمرات کارکنان مرد برابر با 24/60 و در کارکنان زن 66/71      می باشد. نتایج نشان داد که بین میزان شوخ طبعی در کارکنان با تحصیلات مختلف تفاوت معنا داری وجود ندارد یا به عبارت دیگر بین سطح تحصیلات و میزان شوخ طبعی کارکنان  رابطه معنا داری وجود ندارد.  

نتايج

 همچنین نتایج نشان داد بین شوخ طبعی و پست سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود ندارد , بین سطح تحصیلات و میزان شوخ طبعی کارکنان رابطه معنا داری وجود ندارد . اما بین میزان سلامت روانی در کارکنان با پست های مختلف تفاوت   معنا داری وجود دارد یا به عبارت دیگر بین سلامت روانی و پست سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد . همچنین یافته ها نشان داد بین شوخ طبعی و میزان سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میزان شوخ طبعی کارکنان زن شرکت آب و فاضلاب از کارکنان مرد بیشتر است.در انتها با تحلیل یافته ها مشخص شد  بین میزان سلامت روان و مولفه های شوخ طبعی  رابطه معنا داری وجود دارد و از بین مولفه های شوخ طبعی, خنده دارای تاثیر بیشتری در پیش بینی میزان سلامت روانی را در بین سایر مولفه های شوخ طبعی دارد و پس از آن شوخی در شرایط استرس و لذت از شوخی بیشترین تاثیر در پیش بینی سلامت روانی را دارا می باشد  ، اما سطح معنا داری تاثیر مولفه های شوخی کلامی و شوخی در روابط اجتماعی بر سلامت روانی معنا دار نبود. .با عنایت به اینکه شوخ طبعی بر سلامت روان موثر است شرکت آب و فاضلاب استان برنامه های نشاط بخش و شادی آفرین را جهت افزایش میزان شوخ طبعی و در نتیجه بالا بردن سلامت روان تدارک ببیند.

منابع

1-افسانه ، مطلب زاده پایان نامه کارشناسی ارشد(1383). بررسی تأثیر شوخ طبعی بر سلامت روانی و شادمانی ذهنی در دانش‌آموزان مقطع متوسط شهر شیراز

2-آقاجاني، مريم (1381 ). بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه الزهرا.

3-بني جمالي، شكوه السادات و احدي، حسن (1373 ). بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني. تهران: نشر ني.

4-بياني، احمد (1378)روش هاي تحقيق و سنجش در روان شناسي و علوم تربيتي، تهران: انتشارات رهيافت.

4-تورنس. (1993). پیشرفت تحصیلی .ترجمه:محمد،قائم زاده(1372)انتشارات نشر نی.

1-Arieti, S. (1975). Creativity: The Magic synthesis. New York: Basic Books, INC. Publishers.

2-Arieti, S. (1975). Creativity: The Magic synthesis. New York: Basic Books, INC. Publishers.

3-Arthhur. D., Christine, A. & Sonia, S. (1988). Sense of humor as a moderator of the relation between events and psychological distress: A perspective analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 320-325.

4-Baron, R.A., Byrne, D.AndGriffitt, W. (1974).Social psychology (Understanding Human Relation). Boston: Allyn

6-Kortov
7- Mindess
8- Corbin
9- Freud
10- Arieti
تاریخ ارسال: ۸ شهريور ۱۳۹۴
از دسته: اجتماعي
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها